Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė

Apie katedrą

Stovi iš kairės į dešinę: Zigmas Balevičius, Vilius Belkevičius, Darius Poviliauskas, Saulius Skarulskis, Marijan Jurgo, Vaidotas Barzdėnas, Vytautas Bleizgys, Andrej Vukolov, Vladislavas Daškevičius, Karolis Kiela, Nerijus Paulauskas, Jevgenij Charlamov.
Sėdi iš kairės į dešinę: Arvydas Stankevičius, Julius Skudutis, Jolanta Saudargaitė, Algirdas Baškys, Romualdas Navickas, Gediminas Gražulevičius
 
Pirmosios pakopos studijos
Kompiuterijos ir ryšių technologjų katedra, stojantiems į pirmosios pakopos (bakalauro) bakalauro studijas siūlo šias studijų programas: Kompiuterių inžinerijos, Telekomunikacijų inžinerijos, Daiktų interneto bei Elektronikos inžinerijos Elektroninių įtaisų projektavimo specializacijos studijas. Šių studijų metu įgytas bakalauro laipsnis - tai pirmasis kvalifikacinis laipsnis, pažymintis įgytą universitetinį aukštąjį išsilavinimą. Šių bakalauro studijų apimtis – 240  kreditų, trukmė - 4 metai, studijos baigiamos bakalauro baigiamuoju darbu. Baigus studijas suteikiamas Inžinerijos mokslų bakalauro kvalifikacinis laipsnis (Daiktų interneto studijų programoje - Informatikos mokslų bakalauro laipnis), ir toliau studijas galima tęsti magistrantūroje.
 
Ištęstinės išlyginamosios studijos
Kompiuterijos ir ryšių technologijų katedra siūlo ir ištęstines išlyginamasias Kompiuterių inžinerijos studijas. Šios studijos yra pirmosios pakopos (bakalauro) universitetinės studijos, skirtos kolegijų absolventams, baigusiems elektronikos inžinerijos studijų krypties studijų programas, turintiems koleginį (aukštąjį neuniversitetinį) išsilavinimą, įgijusiems profesinę kvalifikaciją arba profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį ir norintiems įgyti universitetinį išsilavinimą. Studijų trukmė – 2 metai. Studijų apimtis – 120 kreditų. Studijos mokamos. 
 
Antrosios pakopos studijos
Kompiuterijos ir ryšių technologijų katedroje yra siūlomos trys antrosios pakopos (magistro) studijų programos: Elektronikos inžinerijos studijų programos Mikro- ir nanoelektronikos specializacija, Telekomunikacijų inžinerijos studijų programos Telekomunikacijų technologijos ir Telekomunikacijų vadyba specializacijos, bei Kompiuterių inžinerijos studijų programa (pastaroji dėstoma ir anglų kalba). Šios magistrantūros studijos – tai universitetinės studijos, skirtos pasirengti savarankiškam mokslo darbui arba kitam darbui, kurį atlikti reikia mokslo žinių ir analitinių gebėjimų. Baigus magistrantūros studijas, įgyjamas kvalifikacinis magistro laipsnis. Magistrantūros studijų apimtis yra 120 kreditų, o studijų trukmė – 2 metai, studijos baigiamos magistro tiriamuoju darbu.
 
Trečiosios pakopos studijos
Mokslo doktorantūra – tai trečiosios pakopos (doktorantūros) studijos, kryptingi moksliniai tyrimai ir disertacijos rengimas. Į doktorantūrą priimami asmenys, įgiję magistro laipsnį arba jį atitinkančią kvalifikaciją. Apgynus disertaciją suteikiamas daktaro mokslo laipsnis. Doktoranto studijos gali būti finansuojamos Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis, Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis, doktoranto lėšomis, įmonės, kuri finansuoja doktoranto studijas, lėšomis arba doktoranto ir įmonės, kuri finansuoja doktoranto studijas, lėšomis. Kompiuterijos ir ryšių technologijų katedros mokslininkai vadovauja doktorantams, rengentiems disertacijas Elektros ir elektronikos inžinerijos mokslo kryptyje (01T).
Daugiau kaip 40 metų fakultetas veikė buvusiame Vilniaus Bazilijonų vienuolyne, Aušros Vartų g. 7a.
 
 
 
2002 m. fakultetas persikėlė į naujai suremontuotus VGTU Elektronikos rūmus Naugarduko gatvėje
Svarbiausios datos ir faktai:
 • Elektronikos fakulteto ištakos siekia 1961 metus, kai Vilniuje buvo įsteigtas Kauno politechnikos instituto (KPI) Prietaisų gamybos fakultetas.
 • 1964 m. fakultete buvo 4 katedros: Bendrosios fizikos, Matematikos, Elektrotechnikos ir Radijo aparatūros technologijos.
 • 1966 m. nuo Radijo aparatūros technologijos katedros atsiskyrė doc. J. Stanaičio vadovaujama Radioelektronikos katedra.
 • 1969 m. KPI Vilniaus filialas buvo reorganizuotas į VISI. Dieninio skyriaus studentų grupės ir dalis katedrų dėstytojų buvo perkelti į KPI. VISI liko viena - Radijo aparatūros technologijos katedra. Katedrai vadovavo prof. Z. Vainoris.
 • 1991 m. Radijo aparatūros technologijos katedra padalinta į dvi - Radioelektronikos ir Radijo aparatūros katedras. Radijo aparatūros katedros vedėju buvo išrinktas doc. J. Skudutis.
 • Radijo aparatūros katedra buvo profilinė ir kartu su Radioelektronikos katedra rengė elektronikos mokslo krypties bakalaurus, magistrus ir daktarus. 1991 – 1995 m. studijos buvo iš esmės pertvarkytos. Studentai galėjo pasirinkti studijų kryptį ir specializaciją. Radijo aparatūros katedra rengė elektroninės aparatūros ir kompiuterinės technikos bei fizikinės elektronikos bakalaurus ir magistrus. Fizikinės elektronikos bakalaurus katedra rengė kartu su Puslaidininkių fizikos institutu.
 • Nuo 1995 m. vieną kadenciją katedrai vadovavo prof. A. Marcinkevičius.
 • 2000 m. Radijo aparatūros katedros vedėju vėl išrinktas prof. J. Skudutis.
 • Atsižvelgdama į padidėjusią šiuolaikinių kompiuterių specialistų paklausą (kompiuterių taikymo sritys šiuo metu yra sparčiausiai besivystančios, o su jomis susijusios profesijos priskirtinos prie paklausiausių, kuriant naujas darbo vietas), 2002 m. Radijo aparatūros katedra parengė naują Kompiuterių inžinerijos studijų programą bakalaurams, o 2007 m. buvo įregistruota nauja Kompiuterių inžinerijos studijų programa magistrantams.
 • 2002 m. Elektronikos fakultete buvo įkurta Telekomunikacijų inžinerijos katedra. Jos vedėju paskirtas prof. Algimantas Kajackas. Katedros pagrindinė užduotis buvo tiklsingai organizuoti studijas ir ruošti telekomunikacijų inžinerijos specialistus.
 • 2004 m. Radijo aparatūros katedra pavadinta Kompiuterių inžinerijos katedra.
 • 2010 m. Kompiuterių inžinerijos katedros vedėju išrinktas prof. A. Baškys, kuris jai ir vadovavo iki 2017 m. liepos mėnesio.
 • Nuo 2013 m. iki 2014 m. Telekomunikacijų katedrai vadovovo doc. dr. Artūras Medeišis, o nuo 2014 m. iki 2017 m. liepos mėnesio doc. dr. Darius Guršnys.
 • Nuo 2017 m. liepos mėnesio Kompiuterių inžinerijos ir Telekomunikacijų inžinerijos katedros apsijungė į naująją Kompiuterijos ir ryšių technologijų katedrą, kurios naujuoju vedėju tapo prof. dr. Algirdas Baškys.
prof. dr. Algirdas Baškys, vedėjas
Kontaktai
Telefonas (8 5) 274 4767
Vietinis telefonas 9767
prof. dr. Algirdas Baškys, profesorius
Kontaktai
Telefonas (8 5) 274 4767
Vietinis telefonas 9767
prof. habil. dr. Romualdas Navickas, profesorius
prof. dr. Šarūnas Paulikas, profesorius
Kontaktai
Telefonas (8 5) 274 5013
Vietinis telefonas 9013
Arvydas Stankevičius, laboratorijos (-ų) vedėjas
Kontaktai
Telefonas (8 5) 237 0587
Mobilus 8 687 08 677
Vietinis telefonas 9587
doc. dr. Zigmas Balevičius, docentas
doc. dr. Vaidotas Barzdėnas, docentas
Kontaktai
Telefonas (8 5) 274 4769
Vietinis telefonas 9769
doc. dr. Vaidas Batkauskas, docentas
dr. Vytautas Bleizgys, docentas
doc. dr. Gediminas Gražulevičius, docentas
Kontaktai
Telefonas (8 5) 274 4771
Vietinis telefonas 9771
doc. dr. Darius Guršnys, docentas
Kontaktai
Telefonas (8 5) 274 4976
Vietinis telefonas 9976
dr. Karolis Kiela, docentas
doc. dr. Nerijus Paulauskas, docentas
Kontaktai
Telefonas (8 5) 237 0587
Vietinis telefonas 9587
doc. dr. Lukas Pavilanskas, docentas
doc. dr. Arūnas Šaltis, docentas
Kontaktai
Telefonas (8 5) 274 4171
Vietinis telefonas 9171
dr. Evaldas Stankevičius, docentas
Kontaktai
Telefonas (8 5) 274 4976
Vietinis telefonas 9976
Tomas Cuzanauskas, lektorius
doc. dr. Eimantas Garšva, lektorius
Marijan Jurgo, lektorius
Vytautas Mačaitis, lektorius
dr. Giedrius Masalskis, lektorius
Karolis Mikėnas, lektorius
doc. dr. Darius Poviliauskas, lektorius
Martynas Šapurov, lektorius
Arvydas Stankevičius, lektorius
Kontaktai
Telefonas (8 5) 237 0587
Mobilus 8 687 08 677
Vietinis telefonas 9587
dr. Valerijus Zlosnikas, lektorius
dr. Karolis Žvinys, lektorius
Liudas Duoba, asistentas
Kontaktai
Leonid Kladovščikov, asistentas
Dovilė Momkutė, asistentė
Jolanta Saudargaitė, administratorė
Kontaktai
Telefonas (8 5) 274 4768
Vietinis telefonas 9768

Padaliniai

Kompiuterių inžinerijos laboratorija
Adresas Naugarduko g. 41, 03227 Vilnius
Telefonas (8 5) 274 4768
El. paštas ki.mlab@vgtu.lt
Vietinis telefonas 9150
Telekomunikacijų inžinerijos laboratorija
Adresas Naugarduko g. 41, 03227 Vilnius
Telefonas (8 5) 274 4774
Vietinis telefonas 9974
  • Puslapio administratoriai:
  • Vaidotas Barzdėnas
  • Vaidotas Barzdėnas
  • Aurimas Gedminas
  • Dovilė Kurpytė
  • Šarūnas Paulikas
  • Rūta Bernotaitė
  • Justė Kareivaitė