Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė

Studijos

Elektros inžinerijos katedra
 
Perlaikymai pirmos studijų pakopos grupių studentams komisijose vyks rugpjūčio 28 ir 29 d. 9.00 val.
Elektronikos fakulteto 318 auditorijoje.
 
Perlaikymai antros studijų pakopos grupių studentams komisijose vyks rugsėjo 6 ir 13 d. 9.00 val.
Elektronikos fakulteto 318 auditorijoje.
 
Registruojantis nurodyti vardą, pavardę, dėstytoją, kurio dėstomą dalyką perlaikote bei grupę.
Registracijai naudoti : elei@vgtu.lt
 
Bakalaurai

Automatikos programos pastatų elektros sistemų specializacija

Data
Laikas
Vieta
Grupė
2017-06-05
9 val.
323
APSf-13
 
Magistrai

Modernioji elektros energetikos inžinerija / Elektros energetikos technologijos

Data
Laikas
Vieta
Grupė
2017-06-01
9 val.
323
EETfm-15; EEIfmu-15; EEIfmu-15
2017-06-02
9 val.
323
EETfm-15; EEIfmu-15; EEIfmu-15
 
Sąrašai ir eilės tvarka skelbiami katedroje bei išsiųsti elektroniniu paštu.
Universitetinės pirmosios pakopos (bakalauro) studijos
Modulis Pavadinimas Kreditai ECTS Tipas
ELETB11601 Automatinės apsaugos sistemos 6 6 F
ELETB11339 Aviacinė elektrotechnika 3 3 F
ELETB11703 Bakalauro baigiamasis darbas 1 3 3 F
ELETB11801 Bakalauro baigiamasis darbas 2 6 6 F
ELETB11802 Bakalauro baigiamasis darbas 3 6 6 F
ELETB11432 Elektronika 4 4 F
ELETB11432 Elektronika 4 4 I
ELETB11540 Elektronika 3 3 F
ELETB11540 Elektronika 3 3 H
ELETB11540 Elektronika 3 3 I
ELETB11541 Elektronika 3 3 F
ELETB11541 Elektronika 3 3 H
ELETB11541 Elektronika 3 3 I
ELETB11410 Elektronika ir elektrotechnika 5 5 F
ELETB11410 Elektronika ir elektrotechnika 5 5 H
ELETB11410 Elektronika ir elektrotechnika 5 5 I
ELETB11411 Elektronika ir elektrotechnika 5 5 F
ELETB11411 Elektronika ir elektrotechnika 5 5 I
ELETB11413 Elektronika ir elektrotechnika 4 4 F
ELETB11413 Elektronika ir elektrotechnika 4 4 I
ELETB11401 Elektronika ir elektrotechnika 3 3 F
ELETB11401 Elektronika ir elektrotechnika 3 3 H
ELETB11401 Elektronika ir elektrotechnika 3 3 I
ELETB11417 Elektronika ir elektrotechnika 3 3 F
ELETB11417 Elektronika ir elektrotechnika 3 3 I
ELETB11360 Elektronika ir elektrotechnika 4 4 F
ELETB11750 Elektronikos įtaisai ir sistemos 4 4 F
ELETB11750 Elektronikos įtaisai ir sistemos 4 4 H
ELETB11752 Elektronikos įtaisai ir sistemos 4 4 F
ELETB11752 Elektronikos įtaisai ir sistemos 4 4 H
ELETB11510 Elektros tiekimas 4 4 F
ELETB11510 Elektros tiekimas 4 4 H
ELETB11510 Elektros tiekimas 4 4 I
ELETB11440 Elektrotechnika 3 3 F
ELETB11440 Elektrotechnika 3 3 H
ELETB11440 Elektrotechnika 3 3 I
ELETB11441 Elektrotechnika 3 3 F
ELETB11441 Elektrotechnika 3 3 H
ELETB11441 Elektrotechnika 3 3 I
ELETB11442 Elektrotechnika 6 6 F
ELETB11442 Elektrotechnika 6 6 I
ELETB11403 Elektrotechnika ir elektronika 3 3 F
ELETB11403 Elektrotechnika ir elektronika 3 3 H
ELETB11403 Elektrotechnika ir elektronika 3 3 I
ELETB11530 Elektrotechnika ir elektronika 3 3 F
ELETB11530 Elektrotechnika ir elektronika 3 3 H
ELETB11530 Elektrotechnika ir elektronika 3 3 I
ELETB11404 Elektrotechnika ir elektronika 3 3 F
ELETB11404 Elektrotechnika ir elektronika 3 3 H
ELETB11404 Elektrotechnika ir elektronika 3 3 I
ELETB11407 Elektrotechnika ir elektronika bei elektros įrenginių priešgaisrinė profilaktika 5 5 F
ELETB11507 Gaisrinės saugos automatika 4 4 F
ELETB11803 Pasyviųjų pastatų elektros energetika 7 7 F
ELETB11702 Pastatų automatika 6 6 F
ELETB11602 Pastatų automatikos įtaisai 3 3 F
ELETB11804 Pastatų elektros įranga (kompleksinis projektas) 5 5 F
ELETB11701 Pastatų elektros tinklai 6 6 F
ELETB11705 Profesinė praktika 15 15 F
ELETB11603 Šviesos technika 3 3 F
ELETB10701 Techninių sistemų valdymas 4,5 4,5 N
ELETB11811 Techninių sistemų valdymas 4 4 F
ELETB11811 Techninių sistemų valdymas 4 4 I
ELETB11810 Techninių sistemų valdymas 4 4 F
ELETB11810 Techninių sistemų valdymas 4 4 I
 
Universitetinės antrosios pakopos (magistrantūros) studijos
Modulis Pavadinimas Kreditai ECTS Tipas
ELETM11302 Didelės galios elektromagnetinių impulsų technologijos 8 8 F
ELETM11313 Elektroniniai keitikliai 8 8 F
ELETM11202 Elektros energetikos sistemos 7 7 F
ELETM11303 Elektros energijos perdavimas 6 6 F
ELETM11103 Elektrotechnika ir elektros energetika 4 4 F
ELETM11102 Elektrotechnika ir elektros energetika 6 6 F
ELETM11312 Fotovoltinė energetika 6 6 F
ELETM11401 Magistro baigiamasis darbas 30 30 F
ELETM11410 Magistro baigiamasis darbas 30 30 F
ELETM11101 Magistro baigiamasis darbas 1 3 3 F
ELETM11201 Magistro baigiamasis darbas 2 3 3 F
ELETM11301 Magistro baigiamasis darbas 3 3 3 F
ELETM11310 Magistro baigiamasis darbas 3 3 3 F
ELETM11314 Modernioji elektros inžinerija 7 7 F
ELETM11203 Sistemotechnika, jutikliai ir keitikliai 6 6 F
ELETM11311 Vėjo energetika 6 6 F
 
PROFESINĖS PRAKTIKOS (ELETB11705)
P R O G R A M A
 
1. Praktikos pavadinimas. Profesinė praktika.
2. Praktikos tikslas. Susipažinti su pastatų elektros sistemas, automatiką bei valdymą kuriančių, montuojančių ir eksploatuojančių įmonių arba įstaigų bei jų padalinių struktūra ir veikla. Išsiaiškinti progresyvias gamybos priemones ir sistemas, įgyti žinių, mokėjimų ir praktinių įgūdžių gamyboje. Išmokti analizuoti ir vertinti technologinių įrenginių ir procesų automatizavimo lygį, išmokti teorines žinias taikyti gamyboje. Pasirinkti bakalauro baigiamojo darbo temą, surinkti duomenis, technines charakteristikas, literatūrą baigiamajam darbui atlikti.
3. Praktikos trukmė. 10 savaičių, 400 val. Profesinė praktika atliekamaketvirtame kurse. Profesinės praktikos atlikimo laikotarpis: nuo 2017-07-25 iki 2017-09-30. Suderinus su katedros praktikos koordinatoriumi, katedros vedėju ir leidus dekanui, studentas gali atlikti praktiką anksčiau laiko.
4. Rekomenduojamos praktikos vietos. Valstybinės arba privačios įmonės, įstaigos, organizacijos, kuriose kuriama, montuojama arba eksploatuojama pastatų elektros sistemos, automatikos ir valdymo įtaisai, įrenginiai bei taikomos naujos progresyvios ir aukštosios technologijos. Įmonių, kuriose Elektrotechnikos katedros bakalaurai gali atlikti gamybinę praktiką, sąrašas pateiktas 2 priede.
5. Praktikos programos aprašas:
 • Iki 2017 m. liepos 1 d. VGTU informacinės sistemos studentų savitarnos puslapyje užpildyti Studento praktinio mokymo sutartį, išspausdinti ją trimis egzemplioriais, surinkus parašus užregistruoti ją katedroje. Studento praktinio mokymo sutarties pasirašymo eilės tvarka: praktikantas, praktikos vadovas Elektrotechnikos katedros dėstytojas, įmonės vadovas, rektoriaus įgaliotas asmuo. Po to, kai sutartį pasirašo visi sutartyje numatyti asmenys, sutartis užregistruojama katedroje ir po vieną egzempliorių atiduodama visoms sutarties šalims.
 • Susipažinti su įmonės arba įstaigos, kurioje atliekama profesinė praktika, struktūra, padalinių funkcijomis ir ryšiais, valdymu, gaminama produkcija, teikiamomis paslaugomis. Susipažinti su padalinio, kuriame atliekama praktika infrastruktūra ir veiklos kryptimis. Atlikti išsamią įmonėje arba jos padalinyje kuriamų bei įdiegtų valdymo sistemų ir progresyvių technologijų analizę.
 • Atlikti individualią užduotį, detaliai tiriant įdiegtas arba praktikos įmonėje ar įstaigoje diegiamas naujas progresyvias ir aukštąsias technologijas (pagal įmonės arba įstaigos paskirto praktikos vadovo nurodymus).
 • Pasirinkti bakalauro baigiamojo darbo temą ir vadovą, surinkti duomenis baigiamajam darbui atlikti.
  • Parengti profesinės praktikos ataskaitą ir pranešimą, skirtą praktikos rezultatams pristatyti.
6. Praktikos individualių užduočių atlikimas:
 • Pagal įmonėje nustatytą tvarką atlikti individualią užduotį, detaliai tiriant arba diegiant praktikos įmonėje ar įstaigoje naujas progresyvias gamybos priemones ir sistemas (pagal įmonės arba įstaigos paskirto praktikos vadovo nurodymus).
 • Pasirinkti ir išanalizuoti konkretų gamybos objektą ar technologinį procesą, surinkti apie jį visus techninius duomenis ir charakteristikas, išnagrinėti jo valdymo algoritmą ir programinę įrangą, surinkti reikiamą literatūrą bakalauro baigiamajam darbui atlikti.
        pasirinkti baigiamojo darbo temą pagal Automatikos ir valdymo studijų programos Pastatų elektros sistemų specializaciją. Surinkti galimus techninius duomenis, parametrus, schemas, brėžinius, aprašymus, ataskaitas, katalogus, nuotraukas ir t. t.
 
7. Reikalavimai praktikos ataskaitai.
 • Praktikos ataskaitos sandara ir jos apimtis:
 • Ataskaitos antraštinis lapas.
 • Turinys.
 • Praktikos užduotis.
 • Praktikos įmonėje vadovo atsiliepimas apie studento atliktą praktiką.
 • Įvadas.
 • Praktikos įmonės (įstaigos) struktūra, padalinių funkcijos ir ryšiai.
 • Praktikos padalinio infrastruktūra ir veikos kryptys, gaminama produkcija, tiekiamos paslaugos.
 • Įdiegtų pastatų elektros sistemų, automatikos ir valdymo technologijų analizė, automatizavimo ir kompiuterizavimo lygis.
 • Galima pateikti surinktos medžiagos pavyzdžius, schemas, brėžinius, nuotraukas, bendruosius vaizdus, duomenų lenteles, charakteristikas, algoritmus, programinės įrangos aprašymus ir t. t.
 • Individualios užduoties tema, tikslas, aktualumas, problema, gauti rezultatai, išvados ir pasiūlymai.
 • Praktikos rezultatų apibendrinimas, išvados ir suformuluota baigiamojo darbo tema.
 • Literatūros sąrašas.
 • Priedai.
Praktikos ataskaitos apimtis yra 15 – 25 pilnų sunumeruotų A4 formato lapų.
 • Reikalavimai praktikos ataskaitos įforminimui:
Tekstas spausdinamas kompiuteriu A4 formato vertikaliuose lapuose, Times New Roman šriftas,12 pt, atstumas tarp eilučių – 1,5 intervalo. Praktikos ataskaitos apiforminimo reikalavimai taip pat nurodyti rekomenduojamos literatūros sąraše [1]. Naudojami techniniai terminai turi būti suderinti su penkiakalbiais žodynais [3, 4].
 • Reikalavimai ataskaitos gynimui:
 • Praktikos ataskaitos praktikos vadovui dėstytojui turi būti pateiktos ne vėliau kaip prieš 3 dienas iki ataskaitos gynimo.
 • Parengtos profesinės praktikos ataskaitos gynimas 2017-10-10–2017-10-14.  Konkreti gynimo data bus paskelbta vėliau. Praktika vertinama pažymiu.
 • Gynimui paruošiamas ir pristatomas individualus kiekvieno praktikanto iki 5 min. trukmės pranešimas naudojant 5–7 PowerPoint formato skaidres. Pranešimas ruošiamas pagal ataskaitos įvado struktūrą, išplėtus gautuosius rezultatus.
 • Neparengus ataskaitos arba neatsiskaičius už ją iki nustatytos datos, ataskaitą galima ginti per pirmą pakartotinį atsiskaitymą už praktikas iki 2017 m. spalio 28 d. arba per antrą pakartotinį atsiskaitymą (su dekano leidimu) iki 2017 m. lapkričio 11 d.
8. Rekomenduojama literatūra:
 1. Gerdžiūnas P., Plakys V. Bendrieji akademinių darbų įforminimo reikalavimai. Vilnius: Technika, 2005. 76 p.
 2. Barzdžiukienė L., Celešienė V., Kaulakienė A. Baigiamasis Studijų darbas. Kalbininkų patarimai. Vilnius: Technika, 2004. 123 p.
 3. Elektrotechnikos terminų žodynas. Moksl. red.: A. Smilgevičius, S. Žebrauskas. Kaunas: Technologija, 1999. 871 p.
 4. Automatikos terminų žodynas. Vyr. red. A. J. Poška. Vilnius: Technika, 2004. 715 p.
 5. Literatūros paieška pagal pasirinktą temą bibliotekose ir internete.
9. Reikalavimai atsiskaitymui už praktiką:
 1. Sudaryta trišalė studento praktinio mokymo sutartis.
 2. Praktikos vadovo įmonėje atsiliepimas apie studento atliktą praktiką.
 3. Pateikta išsami praktikos ataskaita.
10. Praktikos darbo programą parengė
         dr. Audrius Grainys
         doc. dr. Sonata Tolvaišienė
 
Įmonių sąrašas, kuriose Elektrotechnikos katedros studentai gali atlikti gamybinę praktiką
Nr.
Įmonės pavadinimas
Įmonės kodas
Adresas
Telefono numeris
Elektroninis paštas
1
Asociacija NETA
-
Jaruzalės g. 21, Vilnius 08420
869840500
http://praktikos.neta.lt
2
UAB DOGAS
121183926
Ozo g.51, Vilnius  08200
8-5 2300699
e.vakarinas@dogas.lt
3
UAB Elektrobalt
110681523
Liepkaklnio g. 85, Vilnius LT-02120
8-5 2660091
office@elektrobalt.lt
4
UAB LESTO
302577612
Žvejų g. 14, Vilnius, LT-09310
1802
info@lesto.lt
5
UAB Elektros darbai Vilniaus filialas
1336190113
Geologų g. 6, Vilnius LT-02190
8-5 2332794
vilnius@elektrosdarbai.lt
6
UAB Elektros tinklo paslaugos
300072351
Motorų g. 2, Vilnius LT-02190
8-5 2106809
Romanas.burakovas@etpa.lt
7
UAB Vilniaus energija
111760831
Jočionių g. 13, Vilnius LT-02300
8-5 2667199
info@dalkia.lt
8
UAB Elstila
123075582
Vytenio g. 50, Vilnius LT-03229
8-5 2104888
Vilnius@elstila.lt
9
UAB Elprojektavimas
 
J. Jasinskio g. 16, Vilnius 01112, Lietuva
Mindaugo g. 44-77, LT-01311 Vilnius
10
UAB Neiluva
121959187
Naugarduko g. 41A, Vilnius LT-03227
8-5 2151560
info@neiluva.lt
11
AB Lietuvos automatika
221972310
Panerių g. 45, Vilnius LT-03202
8-5 233288
lietuvos@automatika.lt
12
UAB Vikauma
 
 
+370 5 2122963
 
13
UAB Elmonta
122217769
Motorų g. 6, Vilnius LT-02190
8-5 2306444
info@elmonta.lt
14
UAB Žilinskis ir CO
158102142
Mindaugo g. 20/22-7, Vilnius LT-03215
8-5 2334793
Vilnius.info@elektra.lt
15
UAB Staltika
123017312
Vytauto g. 46, Vilnius LT-08122
8-52790921
info@elektrikai.lt
16
UAB Vilmestos statyba
300019384
Ukmergės g. 315 B, Vilnius LT-06306
8-5 2304481
statyba@vilmesta.lt
17
UAB Odri inžinerija
123402182
Verkių g. 5, Vilnius LT-08218
8-5 2341920
info@odri.lt
18
UAB Amalva
124130658
Ozo g.10,Vilnius TT-08200
8-52300585
info@amalva.lt
19
UAB Ardanuy Baltic
300004133
Teatro g. 9B, Vilnius LT-03107
8-5 2644200
vilnius@ardanuy.com
20
UAB Amagis
124105975
Panerių g. 45, Vilnius LT-03202
8-5 2310117
amagis@amagis.lt
21
UAB Neutralė
121699647
Konstitucijos pr. 8A, Vilnius LT-09308
8-5 2340481
office@neutrale.inet.lt
22
UAB Usė
124142621
Lvovo g.105, Vilnius LT-08104
8-5 2347171
info@use.lt
23
UAB Skaidula
120537172
Naugarduko g. 68 B, Vilnius LT-03203
8-5 2397777
office@skaidula.lt
24
UAB Eltalis Vilniaus filialas
135474767
Kaimelio g. 13, Vilnius LT-07100
8-5 2430434
info@eltalis.lt
25
UAB Eugensa
123789424
Ateities g. 2 D, Vilnius LT-08333
8-5 2328333
centras@eugensa.lt
26
UAB Ventalta
123928774
Žirmūnų g. 68, Vilnius LT-2600
8-5 2300019
info@ventalta.lt
27
UAB Vilniaus vandenys
120545849
Dominikonų g. 11, Vilnius LT-01517
8-5 2664304 
info@vv.lt
28
UAB Aedilis
300056767
Laisvės pr. 77-202, Vilnius LT-00122
8-5 2742707 
info@aedilis.lt
29
UAB Ardanga
123436381
Laisvės pr. 77-305, Vilnius LT-06122
8699 38350
info@ardanga.lt
30
UAB Reljanus
110703980
Arimų g. 18 N. Vilnia LT-11114
8-5 2649744
robert@reljanus.lt
31
UAB Elteros projektai
302530776
A. Goštauto g. 11. Vilnius LT-01108
8-68719811
info@elterosprojektai.lt
 
  • Puslapio administratoriai:
  • Saulius Barauskas
  • Audrius Grainys
  • Vitalij Novickij
  • Vaidotas Barzdėnas
  • Aurimas Gedminas
  • Dovilė Kurpytė
  • Šarūnas Paulikas
  • Rūta Bernotaitė
  • Justė Kareivaitė