Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė

Studijos

Galimybės pagal studijų pakopas
  Elektroninių sistemų katedra, stojantiems į bakalauro studijas šiais metais, siūlo šias studijų programas:
 
 
 
Jei norite apie studijų programą sužinoti daugiau - spauskite ant atitinkamos iliustracijos.
 
 
Daugiau informacijos
 
 
Mūsų studentai atlieka praktiką, o baigę studijas dirba tokiose įmonėse, kaip:
 
Smiley face
 
...ir kitose.
Elektroninių sistemų katedra, stojantiems į magistrantūrą šiais metais, siūlo šias studijų programas:
 • Elektronikos inžinerija, specializacija – kompiuterizuotos elektroninės sistemos, suteikiamas kvalifikacinis laipsnis – Inžinerijos mokslų magistras;
 • Informacinės elektroninės sistemos, specializacija – atviro kodo sistemos, suteikiamas kvalifikacinis laipsnis – Informatikos mokslų magistras .
Kaip 2017 m. tapti magistrantu
 1. Į magistrantūros studijas priimama be stojamųjų egzaminų. Stojantiesiems konkursinė eilė kiekvienoje programoje sudaroma pagal konkursinį balą.
 2. Konkursinis balas asmenims, turintiems universitetinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį, skaičiuojamas pagal formulę:
 • KB = (10 + SV LSV) + P,
 • čia KB – konkursinis balas; SV – stojančiojo diplomo priede (priedėlyje) pažymiais įvertintų dalykų svertinis vidurkis; LSV – absolvento studijų programos laidos diplomo priede (priedėlyje) pažymiais įvertintų dalykų svertinis vidurkis; P – papildomi balai. Papildomi balai: 1 papildomas balas už mokslo straipsnį recenzuojamame mokslo žurnale arba už pranešimo santrauką „Studentų mokslinės praktikos“ ar „Studentų mokslinių tyrimų“ konferencijos pranešimų santraukoje; 0,5 papildomo balo už mokslo straipsnį mokslo leidinyje. 0-1 balas už kūrybinių, neakademinių darbų aplanką (stojantiems į Architektūros studijų programą). Asmenys, pretenduojantys gauti papildomus balus už publikuotus mokslinius straipsnius, VGTU Stojančiųjų priėmimo ir informavimo centrui iki prašymų registracijos pabaigos turi pristatyti publikacijos kopijas ar darbų aplanką.
 1. Prašymai stoti į VGTU magistrantūros studijas pildomi internetinėje VGTU prašymų registravimo sistemoje. Prašymas yra užpildytas ir pateiktas, kai stojantysis užpildo internetinėje anketoje informaciją apie save, baigtas studijas bei nurodo bent vieną pageidavimą.
 2. Į prašymo anketą reikia įkelti: diplomo, diplomo priedėlio, asmens dokumento, pažymos apie laidos svertinį vidurkį kopijas (netaikoma VGTU absolventams).
 3. Studijų programų (specializacijų), į kurias stojant nereikia papildomai atsiskaityti už trūkstamus dalykus, sąrašą stojantieji gali pasitikrinti pasinaudoję „Stojančiojo galimybių aprašu“, pateiktu adresu http://magistrogalimybes.vgtu.lt/ .
 4. Jei domina kita studijų programa, kuri nepatenka į „Stojančiojo galimybių aprašą“ – reikia gauti „Leidimą stoti“.
 • Leidimo stoti į pasirinktą programą (specializaciją) gavimo tvarka:
 1. Iki birželio 23 d. reikia atsiųsti prašymą dėl leidimo stoti bei visus reikiamus dokumentai el. paštu magistrantura@vgtu.lt
 2. Per septynias darbo dienas stojančiajam bus pateiktas atsakymas apie leidimą stoti.
 • Iki prašymų registravimo pabaigos negavęs leidimo stoti į konkrečią studijų programą, stojantysis į tą programą stojimo konkurse nedalyvaus, prašyme bus nagrinėjamos studijų programos, kur leidimo stoti gauti nereikia arba jis jau yra suteiktas.
Iki susitikimo ESK magistrantūroje!
 
 
Reikalinga konsultacija? Kreipkis:

VGTU Stojančiųjų priėmimo ir informavimo centras
Saulėtekio al. 11, SRK I – 205 kab.
Tel. nr. (8 5) 237 0655
El. p. magistrantura@vgtu.lt
http://studijuok.vgtu.lt/
Doktorantūros studijos Elektroninių sistemų katedroje (kaip viename iš Elektronikos fakulteto padalinių) yra organizuojamos Elektros ir elektronikos inžinerijos (01T) mokslo kryptyje.
 
Katedros mokslininkai atlieka MTEP veiklą šiose mokslo krypties šakose:
 • Vaizdų technologija (T111);
 • Sistemų inžinerija, kompiuterių technologija (T120);
 • Signalų technologija (T121);
 • Telematika (T181);
 • Elektronika (T170);
 • Aukštų dažnių technologija, mikrobangos (T191).
Potencialūs vadovai (* - 2017 m. doktorantų priėmimui):
 • Dalius Navakauskas*;
 • Vytautas Urbanavičius*;
 • Artūras Serackis;
 • Dalius Matuzevičius;
 • Tatjana Gric*;
 • Andrejus Geižutis.
01T krypties mokslo doktorantūros reglamentas rengiamas pagal naujus mokslo doktorantūros nuostatus.
 
2017-05-08
PROFESINĖS PRAKTIKOS EIGA

1. Praktikos Paskirtis

Praktikos tikslas:
Specializacija „Elektroninės verslo sistemos“ (ELESB11720)
Specializacija „Kompiuterizuotos informacinės sistemos“ (ELESB11721)
Specializacija „Kompiuterizuotos elektroninės sistemos“ (ELESB11723)
Susipažinti su elektroninio verslo sistemas kuriančiomis, diegiančiomis ar taikančiomis savo veikloje įmonėmis, jų veikla, išanalizuoti jose kuriamas bei įdiegtas sistemas, įgyti naujų žinių, supratimą ir specialiųjų bei bendrųjų gebėjimų dirbant su naujausiomis elektroninio verslo sistemomis.
Susipažinti su kompiuterizuotas informacines sistemas kuriančiomis, diegiančiomis ar taikančiomis savo veikloje įmonėmis, jų veikla, išanalizuoti jose kuriamas bei įdiegtas sistemas, įgyti naujų žinių, supratimą ir specialiųjų bei bendrųjų gebėjimų dirbant su naujausiomis kompiuterizuotomis informacinėmis sistemomis.
Susipažinti su kompiuterizuotas elektronines sistemas kuriančiomis, diegiančiomis ar taikančiomis savo veikloje įmonėmis, jų veikla, išanalizuoti jose kuriamas bei įdiegtas sistemas, įgyti naujų žinių, supratimą ir specialiųjų bei bendrųjų gebėjimų dirbant su naujausiomis kompiuterizuotomis elektroninėmis sistemomis.
 
Praktikos trukmė – 10 sav., 400 val.
Praktika atliekama po III kurso (po šeštojo semestro); 2016-2017 m. – laikotarpiu nuo 2017 m. liepos 31 iki 2017 m. spalio6 d.
 
Rekomenduojama praktikos vieta:
Specializacija „Elektroninės verslo sistemos“ (ELESB11720)
Specializacija „Kompiuterizuotos informacinės sistemos“ (ELESB11721)
Specializacija „Kompiuterizuotos elektroninės sistemos“ (ELESB11723)
Valstybinės ir privačios įstaigos ar įmonės, kuriose projektuojamos, gaminamos ir (arba) naudojamos elektroninio verslo sistemos.
Valstybinės ir privačios įstaigos ar įmonės, kuriose projektuojamos, gaminamos ir (arba) naudojamos kompiuterizuotos informacinės sistemos.
Valstybinės ir privačios įstaigos ar įmonės, kuriose gaminamos ir(arba) eksploatuojamos kompiuterizuotos elektroninės sistemos.
 • Praktikos įmonę susiranda ir praktikos atlikimo galimybę su įmonės administracija suderina pats studentas. Apie tai jis informuoja Elektroninių sistemų katedros paskirtą praktikos vadovą, kuris, atsižvelgdamas į įmonėje vykdomų procesų turinį ir spręstinų inžinerinių uždavinių panaudojimo galimybę bakalauro baigiamajam darbui atlikti, priima sprendimą apie pasirinktosios įmonės tinkamumą (ar netinkamumą) praktikos atlikimui. Studentams, praktikos įmonės nesusiradusiems arba pasirinkusiems netinkamą, praktikos įmonę paskiria praktikos vadovas.

2. Praktikos atlikimo Tvarka

 1. Katedros paskirtas praktikos vadovasdėstytojas aprūpina studentus praktikų programomis, sutarčių pavyzdžiais. Kiekvienas studentas, vykstantis į praktiką, gauna praktikos programą, praktikos atlikimo bei atsiskaitymo už ją kalendorinį grafiką.
 2. Sudaroma ir apiforminama studento praktinio mokymo sutartis trimis egzemplioriais.
  • Studentų praktinio mokymo sutarties forma yra patvirtinta Vilniaus Gedimino technikos universiteto rektoriaus 2015 m. spalio 6 d. įsakymu Nr.1028. Studentai gali šią sutartį atsispausdinti iš VGTU informacinės sistemos praktikos duomenų bazės (registruotis internetiniame portaleMano.VGTU.LT). Prisiregistravus ir meniu eilutėje pasirinkus „Studijos“ → „Studijų dalykai“ → „7 semestras“ → „Profesinės veiklos praktika“ (spustelėti studijų modulio kodą ELESB11723), pasirodžiusiame lange, užpildomi įmonės rekvizitai ir spausdinama studento praktinio mokymo sutartis (atsispausdinti 3 egz. abiejose lapo pusėse). Grafose, kur reikia įrašyti praktikos tikslus ir numatomus rezultatus, apie tai informaciją gaunama iš praktikos vadovo arba VGTU internetiniame puslapyje, kur patalpinti kiekvienos katedros praktikų programų aprašymai.
  • Trišalę sutartį studentai taip pat gali užpildyti pagal praktikos vadovo dėstytojo pateiktą pavyzdį.
  • Studento praktinio mokymo sutarties pasirašymas organizuojamas šia tvarka:
   1. pasirašo studentas,
   2. pasirašo praktikos vadovas (Universiteto),
   3. pasirašo įmonės, kurioje studentas planuoja atlikti praktiką, atsakingas asmuo,
   4. tvirtina fakulteto dekanas Šarūnas Paulikas (pasirašo ir uždeda antspaudą),
   5.  sutartį registruoja Elektroninių sistemų katedros reikalų tvarkytoja.
  • Užpildytą sutartį (3 egz.) su įmonės, kurioje bus atliekama praktika, vadovo parašu ir antspaudu, bei rektoriaus įgalioto asmens parašu ir antspaudu studentas turi pateikti registruoti Elektroninių sistemos katedrai iki kalendoriniame grafike nurodytos datos. Sutartis turi būti užregistruota iki praktikos pradžios likus nemažiau vienai savaitei!
 3. Po sutarčių patvirtinimo studentas gauna individualią praktikos užduotį.

3. Praktikos etapai

 1. Praktikos vietos paieška
 2. Praktikos sutarties rengimas
 3. Darbas įmonėje (įstaigoje)
 4. Ataskaitos rengimas
  • Viešas ataskaitos pristatymas
 5. Bakalauro baigiamojo darbo (BBD) rengimas
 6. Temos formulavimas ir derinimas su vadovu
  • Vadovo paieška

4. Uždaviniai

 1. Susipažinti su praktikos įmonės ar įstaigos struktūra, padalinių funkcijomis, praktikos padalinio infrastruktūra ir veiklos kryptimis;
 2. Susipažinti su padalinio, kuriame atliekama praktika, infrastruktūra ir veiklos kryptimis;
 3. Atlikti išsamią įmonėje arba jos padalinyje kuriamų bei įdiegtų progresyvių technologijų analizę:
Specializacija „Elektroninės verslo sistemos“ (ELESB11720)
Specializacija „Kompiuterizuotos informacinės sistemos“ (ELESB11721)
Specializacija „Kompiuterizuotos elektroninės sistemos“ (ELESB11723)
Atlikti išsamią įmonėje arba jos padalinyje kuriamų bei įdiegtų elektroninio verslo technologijų analizę.
Atlikti išsamią įmonėje arba jos padalinyje kuriamų bei įdiegtų kompiuterizuotų informacinių sistemų ir progresyvių technologijų analizę.
Atlikti išsamią įmonėje arba jos padalinyje kuriamų bei įdiegtų kompiuterizuotų elektroninių sistemų ir progresyvių technologijų analizę.
 1. Atlikti individualią vadovo įmonėje užduotį;
 2. Pasirinkti bakalauro baigiamojo darbo temą ir vadovą
Specializacija „Elektroninės verslo sistemos“ (ELESB11720)
Specializacija „Kompiuterizuotos informacinės sistemos“ (ELESB11721)
Specializacija „Kompiuterizuotos elektroninės sistemos“ (ELESB11723)
Pagal „Elektroninio verslo technologijos“ pakraipą.
Pagal „Kompiuterizuotos informacinės sistemos“ pakraipą.
Pagal „Kompiuterizuotos elektroninės sistemos“ pakraipą.
 1. Užpildyti gamybinės praktikos bazės įvertinimo anketą;
 2. Parengti praktikos ataskaitą, viešą pranešimą ir apginti rezultatus.
Praktikos individualių užduočių temos
Praktikos individualių užduočių temas formuluoja gamybinės praktikos vadovaigamybininkai praktikosvietoje.

5. Reikalavimai praktikos ataskaitai

Praktikos ataskaitos sandara ir jos apimtis
 1. Titulinis lapas;
 2. Praktikos užduotis su išsamiu praktikos vadovo iš gamybos atsiliepimu, įvertinimu pagal 10 balų sistemą, pareigomis, V. Pavarde, telefonu, data ir parašu;
 3. Užpildyta gamybinės praktikos bazės įvertinimo anketa;
 4. Turinys;
 5. Struktūrizuotas įvadas (praktikos tema; tikslas; aktualumas; problema; sprendžiami uždaviniai; gauti rezultatai; privalumai, trūkumai, pasiūlymai);
 6. Praktikos užduoties analizė su suformuluotais sprendžiamais uždaviniais – kitų skyrių pavadinimais;
 7. Praktikos įmonės (įstaigos) struktūra, padalinių funkcijos;
 8. Praktikos padalinio infrastruktūra ir veiklos kryptys;
 9. Gaminamų ar eksploatuojamų kompiuterizuotų informacinių sistemų ir progresyvių technologijų analizė su išvadomis;
 10. Individualios užduoties tema; tikslas; aktualumas; problema; sprendžiami uždaviniai; gauti rezultatai; privalumai, trūkumai, pasiūlymai; išvados;
 11. Praktikos rezultatų apibendrinimas, išvados;
 12. Literatūros sąrašas, paruoštas pagal žemiau rekomenduojamoje literatūroje nurodytus reikalavimus;
 13. Ataskaita individuali, segtuve 25–30 pilnų numeruotų A4 formato psl.
Reikalavimai praktikos ataskaitos įforminimui:
 
Puslapiai spausdinami su 2,0 cm laukais Top ir Right, 3,0 cm laukais Bottom ir Left, tekstu su tarpais tarp eilučių 1,5  line 12 pt dydžio stačiu lietuvišku arba įstrižu  anglišku Times New Roman šriftu, atitraukus pirmąją eilutę 1,2 cm nuo kairiojo krašto, nuorodomis į literatūrą, paveikslus ir lenteles tekste, centruotais paveikslais ir lentelėmis, numeruotais pagal skyrius, su 11 pt. dydžio pavadinimų ar lentelių tekstu ir pajuodintais paveikslų ar lentelių numeriais, pvz., 4.1 pav.
 
Reikalavimai ataskaitos gynimui:
 1. Praktikantui pristačius pilnai paruoštą individualią ataskaitą (2016-2017 m. m. – iki 2017-10-13), gynimo datą (2016-2017 m. m. – iki 2017-10-20), laiką ir vietą nurodo bei gynimą veda praktikos vadovas iš VGTU;
 2. Gynimas viešas, grupėse, asmeninis, naudojant multimedijos priemones: kompiuterį, projektorių, skaidres;
 3. Gynimui paruošiamas ir pristatomas individualus kiekvieno praktikanto pranešimas – iki 7 min. trukmės su 7–10 skaidrėmis PowerPoint formatu; ruošiamas pagal ataskaitos įvado struktūrą su praplėstu rezultatų pristatymu ir skaidrėmis pagal principą 7 : 14 : 28 (< min. : < skaidrių : > šriftas);
 4. Po kiekvieno pranešimo praktikantas atsako į gynimo dalyvių klausimus, vyksta diskusijos, praktikantui suteikiamas baigiamasis žodis, praktikos vadovas iš VGTU apibendrina ir įvertina praktikanto gamybinės praktikos rezultatus;
 5. Po visų pranešimų praktikos vadovas atsako į gynimo dalyvių klausimus, vyksta diskusijos, praktikos vadovas iš VGTU apibendrina ir įvertina praktikantų grupės gamybinės praktikos rezultatus.
Rekomenduojama literatūra:
 1. Gerdžiūnas P., Plakys V. Bendrieji akademinių darbų įforminimo reikalavimai. Vilnius: VGTU leidykla „Technika“, 2007. 76 p.;
 2. Kita literatūra, nurodoma ir renkama gamybinės praktikos bazėje.

6. Reikalavimai atsiskaitymui už atliktą praktiką

 1. Sudaryta ir registruota Studento praktinio mokymo sutartis;
 2. Praktikos vadovo įmonėje išsamus atsiliepimas;
 3. Laiku pateikta ir apginta išsami praktikos ataskaita.

7. Kalendorinis Grafikas

2017–2018 m. m. profesinės veiklos praktikos atlikimo ir atsiskaitymo kalendorinis grafikas
Eil. nr.
Su praktika susijusi veikla
Veiklos pradžia
Veiklos pabaiga
Pastabos
 1.  
Praktikai skirta konsultacija I
2017-05-18
2017-05-18
 
 1.  
Praktikai skirta konsultacija II
2017-06-xx
2017-06-xx
Konsultacija II organizuojama pagal poreikį. Data ir laikas suderinami su studentais.
 1.  
Trišalių sutarčių rengimas, pasirašymas ir registravimas;
Praktikos užduočių rengimas ir pasirašymas
2017-04-18
2017-06-30
 
 1.  
Praktikos atlikimas įmonėje ar įstaigoje
2017-07-31
2017-10-06
10 savaičių
 1.  
Praktikos užduočių koregavimas
2017-07-31
2017-08-04
Praktikos užduotis esant būtinumui gali būti koreguojama, keičiama ar papildoma suderinus su praktikos vadovu dėstytoju ir praktikos vadovu įmonėje per pirmąją praktikos savaitę. Šis dokumentas turi būti įsegtas praktikos ataskaitoje
 1.  
Ataskaitos apie praktiką rengimas
2017-07-31
2017-10-06
Pagal praktikos programoje pateiktą turinį ir reikalavimus. Praktikos vadovas įmonėje pasirašant už praktikos įvertinimą laiduoja, kad susipažino su praktikos ataskaita.
 1.  
Ataskaitų apie praktiką pristatymas į katedrą
2017-10-09
2016-10-13
Katedros reikalų tvarkytoja dirba darbo dienomis nuo 8:30 iki 17:00; pietų pertrauka nuo 11:30 iki 12:30.
 1.  
Atsiskaitymas už praktiką
2017-10-16
2017-10-20
Tikslią ataskaitų viešojo pristatymo data suderinama su vadovu dėstytuoju 2016-2017 m. m. rudens semestre.
 1.  
Pirmas pakartotinis atsiskaitymas už praktiką
2017-10-23
2017-10-27
 
 1.  
Antras pakartotinis atsiskaitymas už praktiką
2017-10-30
2017-11-10
Antram pakartotiniam atsiskaitymui studentas turi gauti dekano leidimą ir susimokėti įmoką už antrą pakartotinį atsiskaitymą už praktiką Senato nustatyta tvarka.

8. Atsakingi asmenys

Fakulteto praktikų koordinatorius
 • dekano teikimu rektoriaus įsakymu patvirtintas asmuo vadovauti praktikų organizavimui fakultete –doc. dr. Barzdėnas
Elektroninių sistemų katedros praktikų koordinatorius
 • katedros vedėjo paskirtas asmuo vadovauti praktikų organizavimui katedroje–prof. dr.Vytautas Urbanavičius
2017-05-14
Bakalauro baigiamojo darbo rengimas

1. BD1 - BBD UŽDUOTIS IR RENGIMO GRAFIKAS

Atsiųsti BBD užduoties formą
    » Visoms specializacijoms docx formatu (atnaujinta 2017-09-15).
Atsiųsti BBD rengimo grafiko formą
    » Kompiuterizuotų informacinių sistemų specializacija docx formatu (atnaujinta 2016-09-08);
    » Elektroninio verslo technologijų specializacija docx formatu (atnaujinta 2016-09-08);
    » Kompiuterizuotų elektroninių sistemų specializacija docx formatu (atnaujinta 2016-12-02).
BD1 įskaitai gauti reikia būti pateikus aukščiau minėtuosius dokumentus baigiamųjų darbų tikrinimo komisijai ir su darbo vadovu atsiskaičius už užduoties analizės bei įvado skyrius.

2. BD3 - BBD RENGIMO PATIKRA

BBD rengimo patikrinimuose dalyvauti privaloma.
Atvykstant į darbinį susitikimą su komisija būtina turėti:
    » vadovo pasirašytą BBD užduotį;
    » vadovo pasirašytą BBD rengimo grafiką su esamos darbų apimties atlikimo (tikrinimo etapui) pažymėjimais;
    » visą esamos darbų apimties atlikimui pagrįsti reikiamą medžiagą (elektroniniai dokumentai netinka!).
BBD rengimo patikrinimai:
    » Informacinių sistemų inžinerijos studijų programa:
          » Kompiuterizuotų informacinių sistemų specializacija (ISKf-13 gr., ISKfu-13 gr., ISKfuc-13  gr., ISVf-13 gr.)
              » 2017 04 13; 16:30 - 17:30 val., 425 k.
              » 2017 05 02; 16:30 - 17:30 val., 425 k.
              » 2017 05 18; 16:30 - 17:30 val., 425 k.
          » Elektroninio verslo technologijų specializacija 
              » 2017 04 13; 17:30 - 18:00 val., 425k.
              » 2017 05 02; 17:30 - 18:00 val., 425 k.
              » 2017 05 18; 17:30 - 18:00 val., 425 k.
    » Elektronikos inžinerijos studijų programa:
          » Kompiuterizuotų elektroninių sistemų specializacija (EKSf-13 gr.)
              » 2017 04 07; 12:10 - 13:30 val., 425k.
              » 2017 05 05; 12:10 - 13:30 val., 425k.
              » 2017 05 26; 12:10 - 13:30 val., 425k. 
Atsiųsti 2016-2017 m. m. BBD rengimo patikrinimo rezultatus:
    » Informacinių sistemų inžinerijos studijų programa (atnaujinta  2017 05 02).
    » Elektronikos inžinerijos studijų programa (atnaujinta 2017 05 26).

3. BBD AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Turi būti parengtas remiantis elektronine forma:
    » Atsisiųsti BBD formą su rekomendacijomis <docx> formatu (6.0 versija); 
    » Remtis kalbininkų patarimais.
Aiškinamojo rašto struktūra:
    » Antraštiniai lapai (jei autoriai keli - turi būti išvardinti visi bendraautoriai; pavadinimas – abejomis kalbomis;
             studentų parašai – prie pavardžių; pasirašytas vadovo);
    » Užduoties lapas (lapai);
    » Darbo rengimo grafiko lapas (lapai);
    » Anotacijos (lietuvių ir anglų kalbomis) atspausdinta iš mano.vgtu.lt + po vieną kopiją neįsegtas į darbą (žr. anotacijų pildymo ir saugojimo tvarką);
    » Tekstas:
          » Turinys (skyriai turi atitikti darbo užduoties lape sudarytą turinį);
          » Paveikslų sąrašas, lentelių sąrašas, žymenys ir santrumpos (jei sudaryti);
          » Tekstas (skyriai turi atitikti darbo užduoties lape sudarytą turinį);
          » Publikacijų sąrašas (pagal LST ISO 690-2, 1999; LST ISO 690, 2002 standartus);
          » Santrauka (turi būti parašyta kita kalba negu aiškinamojo rašto kalba, pvz., anglų kalba, jei raštas pateikiamas lietuvių kalba);
    » Priedai (papildoma medžiaga, techninė dokumentacija, specifikacijos, baigiamojo darbo autoriaus skelbtų straipsnių (jei jie yra) kopijos).

4. BBD ATIDAVIMO TVARKA

Svarbios datos:
    » IS studijų programos BBD bus priimami  2017 05 30, nuo 16:00-18:00 val., 413 k.
    »  EI studijų programos BBD bus priimami 2017 05 31, nuo 16:00-17:30 val., 425 k.
Studentas(-ai) privalo pateikti:
    » Aiškinamąjį raštą (paruoštas pagal 4 punkte pateiktas nuostatas):
          » Vieną egzempliorių, nepriklausomai nuo autorių skaičiaus;
          » Raštas turi būti su studento(-ų) ir vadovo (ir konsultantų – jei buvo) parašais;
 
 
         
    » Pasirašytą vadovo atsiliepimą (vadovo atsiliepimo blankai bus išsiųsti vadovams).
    » Anotacijas lietuvių ir anglų kalbomis (lapas – A4 formato; t. y. tokias pat anotacijas, kaip ir įsegtos į aiškinamąjį raštą).
Tolimesnė eiga:
    1. BD elektroninę versiją (visus su darbu susijusius skaitmeninius dokumentus, t. y. anotaciją, baigiamąjį darbą, brėžinius ir kitus priedus) po to, kai popierinėje darbo versijoje yra surinkti visi reikalingi vadovų ir konsultantų parašai, studentas įkelia per informacinės sistemos „Mano VGTU“ aplinką, likus ne mažiau kaip 5 darbo dienoms iki darbo gynimo.
    2. Vadovas informacinėje sistemoje „Mano VGTU“ peržiūri studento įkeltą BD, patikrina, ar jis atitinka popierinės versijos darbą ir, likus ne mažiau kaip 3 darbo dienoms iki gynimo Komisijoje, jį patvirtina. Po šio patvirtinimo BD laikomas išsaugotu registre ir studento prieiga prie anotacijos ir įkelto BD koregavimo uždaroma.
   3. Jeigu vadovas dėl neatitikties BD pasirašytai versijai elektroninę darbo versiją atmeta, studentas turi atnaujintą BD skaitmeninę bylą įkelti pakartotinai ne vėliau kaip likus 2 darbo dienoms iki gynimo. Vadovas pakartotinai peržiūri įkeltą BD ir patvirtina jį likus ne mažiau kaip vienai darbo dienai iki gynimo.
   4. BD išsaugojus informacinės sistemos BD registre, jam automatiškai suteikiamas registracijos numeris ir suformuojami reikalingi BD metaduomenys (t. y. autorius, pavadinimai, pakopa, kryptis, metai, gynimo data, padalinys ir kt.).
   5. Katedros atsakingasis darbuotojas prieš darbų gynimą Komisijoje, prisijungęs prie VGTU informacinės sistemos katedros posistemio, patikrina, ar visi BD išsaugoti pagal šioje tvarkoje numatytus reikalavimus, ir pateikia Komisijai tvarkingai įkeltų į BD registrą darbų autorių sąrašą.
    » Studentas, užregistravęs savo baigiamąjį darbą komisijoje, tą pačią ar kitą dieną sužino preliminarią gynimo datą ir neša baigiamąjį darbą su priedais paskirtam recenzentui.
    » Recenzentui įvertinus darbą (recenzento atsiliepimo blankai buvo išsiųsti recenzentams), studentas 2017-06-02 d. 16:00-16:45 val. aiškinamąjį raštą kartu su priedais ir kompiuteriu užpildytu bei pasirašytu recenzento atsiliepimu pristato komisijos sekretoriams:
          » EKS-13 gr. – Tomaš Tankeliun, 425 kab.;
    » Recenzentui įvertinus darbą (recenzento atsiliepimo blankai buvo išsiųsti recenzentams), studentas 2017-06-02, 05d.  10:00-16:45 val. aiškinamąjį raštą kartu su priedais ir kompiuteriu užpildytu bei pasirašytu recenzento atsiliepimu pristato komisijos sekretoriams:
          » ISK[ISKu,ISKuc],ISVf-13 gr. – Vytautas Abromavičius , 425 kab.;
    » Recenzijų pridavimo metu studentas sužino tikslią BDD gynimo datą ir laiką.   
» Studentas iki gynimo paruošia elektroninį bakalauro BD pristatymą (taikant MS PowerPoint ar Adobe Acrobat Reader programas) (be šio pristatymo studentas negalės gintis).

5. BBD GYNIMO TVARKA

Dėmesio! Baigiamojo darbo pristatymui būtina sukurti 1 min trukmės vaizdo įrašą (angl. 1 minute pitch), kuriame yra trumpai pristatomas darbo rengimo metu sukurtas produktas, pateikiamas jo taikymo pavyzdys, pristatomas išskirtinumas ir pan.
2017-09-12
Magistro baigiamojo darbo rengimas
MBD rengimo metodinės grupės
1 kurso magistrantams
 • Kursinių projektų sąžiningumo deklaracijos spausdinamos iš mano.vgtu.lt.
2 kurso magistrantams
 • Atsisiųsti magistro baigiamojo darbo užduoties formą (patariama taikyti Microsoft Word 2007/2013 dokumentų redaktorių): 
 • Atsisiųsti magistro baigiamojo darbo formą (patariama taikyti Microsoft Word 2007/2013 dokumentų redaktorių):  
 • Baigiamųjų darbų anotacijos lietuvių ir anglų kalbomis privalo būti įrašytos mano.vgtu.lt ne vėliau nei likus vienai savaitei iki baigiamojo darbo gynimo. Atspausdintas anotacijas privaloma įsegti į baigiamojo darbo aiškinamąjį raštą, kuris pateikiamas LSK.
 • Baigiamojo darbo sąžiningumo deklaracija spausdinama iš mano.vgtu.lt. Sąžiningumo deklaracija turi būti įsegta baigiamojo darbo pradžioje, po anotacijų lietuvių ir anglų kalbomis.
 • Baigiamasis darbas turi būti įrištas su kietu viršeliu ir pateiktas 2 egz.
 • Daugiau informacijos ieškokite čia.
2017-08-12

Elektroninių sistemų katedra
prie komisijos pakartotinių egzaminų laikymo tvarkaraštis
                              2018-02-12– 2018-02-24
 
Dėstytojas Dalykas Grupė,-ės Egzamino
data, laikas, auditorija
Doc. A. Geižutis Elektroniniai matavimai
Informacinės matavimo sistemos
 
EKSf-14
ISKf-15; ISVf-15
Komisija:
2018-02-13;  14:30; 405
2018-02-20;  14:30; 406
Lekt. K. Bartnykas Programinėss įrangos projektavimas ISKf-14; ISKfu-14; ISVf-14  komisija:
2018-02-13;  18:00; 424
2018-02-20;  18:00; 424
Prof. R. Martavičius Elektronikos inžinerijos įvadas Informatikos inžinerijos įvadas Ef-17/1,2; EIf-17/1,2 komisija:
2018-02-15;  16:00; 407
2018-02-22;  16:00; 407
Prof. R. Martavičius Signalai ir jų apdorojimas AEfm-17; AKSfm-17; EKSfm-17 komisija:
2018-02-15;  16:00; 407
2018-02-22;  16:00; 407
Prof. R. Martavičius   Signalai ir grandinės 2 AVf-15; EKSf-15; EIKf-15;
KIKf-15; TETf-14 
komisija:
2018-02-15;  16:00; 407
2018-02-22;  16:00; 407
Doc. dr. D. Miniotas Signalai ir sistemos ISKf-15; ISKfu-15; ISKfuc-15; ISVf-15; TETf-15; TEIfu-15  2018-01-30;  12:00; 408
2018-02-06;  12:00; 000
Prof. D. Navakauskas

 
Skriptinis programavimas


Mokslinių tyrimų ir įnovatikos įtaisai
EAf-16/1,2; Ef-16/1,2; EIf-16/1,2; EIfu-16; EIfuc-16; EKf-16; ET-16; 
EDf-16; EKfuc-16;  EKfuc-16; AEfm-17; AUSfm-16; EKSFm-16; EKSfm-17; AKSfm-17; TETfm-17; EETfm-17;  KTfmuc-17; EEIfmuc-17; EEIfmu-17;
komisija:
2018-02-12;  12:00; 425
2018-02-19;  12:00; 425
Doc. A. Katkevičius Skaitmeniniai įtaisai


Skriptinis programavimas
EKSf-15; EIKf-15; AVf-15; ATVf-15; APSf-15; ISVf-15; ISKf-15;
KIKf-15; TETf-15
MEfuc-15; MEfu-15
Komisija:
2018-02-15;  16:00; 415
2018-02-22;  16:10; 415
Lekt. D. Kurpytė Informatikos inžinerijos įvadas
(Introduction to Informatics engineering)
EIfu-17; EIfuc-17
 
2018-02-23;  14:00; 413 ??
2018-02-00;  00:00; 000
Doc. A. Krukonis Kompiuterių elementų projektavimas;
E-paslaugų technologijos
ISKf-15; ISVf-15 2018-02-00;  10:00; 421
2018-02-00;  10:00; 421
Doc. R. Laptik Skaitmeniniai įtaisai,
Kompiuterių elementų projektav.,
Atvira k. įranga mokslui verslui ir valdymui
 
ISKfu-15; ISKfu-15; TEIfu-15

EKSfm-16; AKSfm-16; EKSfmc-16 
Komisija:
2018-02-12;  18:00; 413
2018-02-19;  18:00; 413
Doc. T. Gric Elektronikos pagrindai

Elektromagnetinio lauko teorija
EAf-16/1; EF-16/1,2; EEf-16; AMf-16/1,2;AVf-16; SVfa-16; OPfau-16; OPfaka-16;
EKSf-15; EIKf-15; KIKf-15;
TETf-15; TEVit-14
Komisija:
2018-02-12;  12:00; 424
2018-02-19;  12:00; 424
Doc. R. Pomarnacki Paskirstytų sistemų inžinerija AKSfm-16 2018-01-29;  17:00; 429 
2018-02-01;  17:00; 429 
Doc. D. Plonis Signalai ir grandinės 2
Elektronikos pagrindai
KIKfu-15; KIKfuc-15; EKino-16;
ETit-16
2018-02-19;  15:00; 413 
2018-02-22;  15:00; 413 
Doc. R. Pupeikis Signalai ir jų apdorojimas EKSfmu-17; EKSfmc-17? nėra studentų 2018-01-00;  00:00; ???
2018-02-00;  00:00; ???
Prof. D. Matuzevičius SSA priemonės
Įterptinės signalų apdorojimo priemonės (KP)   
EKSf-14 2018-02-02;  09:00; 408
2018-02-09;  09:00; 408
Doc. dr. G Tamulevičius Kalbos signalų apdorojimas AKSfm-16 Komisija:
2018-02-13;  16:20; 405
2018-02-20;  16:20; 405
Prof. V. Urbanavičius Operacinių sistemų koncepcijos 
 
EKSf-15; KIKf-15; KIKfu-15; ISVf-15; ISKf-15; ISKfu-15; ISKfuc-15 Komisija:
2018-02-15;  16:00; 407
2018-02-22;  16:00; 407
Prof. V. Urbanavičius Mikrobangų ir optinės elektronikos įtaisai AKSfm-16; AEfm-17; EKSfm-17;
Doc. A. Ušinskas Duomenų kodavimas  

Įterptinių sistemų inžinerija
ISKf-13; ISVf-13; ISKfu-13; ISKfuc-13
EKSfm-16; EKSfmu-16; EKSfmc-16
Komisija:
2018-02-20;  10:00; 421
2018-02-22;  10:00; 421
Dr. T. Sledevič SSA priemonės ISKf-14  Komisija:
2018-02-20;  10:00; 413
Doc. D. Seliuta Elektronikos pagrindų  (I,II dalys) EIf-16/1,2;  EKf-16; ETf-16 komisija:
2018-02-21;  18:10; 309
2018-02-22;  18:10; 309
Prof. A. Serackis
 
Intelektualiosios sistemos
SSA priemonės (DSP Tools)
Multimedijos techninė įranga
AKSfm-17; EKSfm-16;TETfm-17;
ISKf-14; ISKfu-14; ISKfuc-13;
MKDin-15; MKDf-15; RIf-15  
Komisija:
2018-02-12;  15:00; 413
2018-02-23;  16:00; 413
Doc. E. Žitkevičius
 
Informacinės matavimo sistemos
(Computerized Measurement systms)
Analoginė elektronika 
ISKfu-15 ISKfuc-15


EKSf-15
Komisija
2018-02-15;  11:00; 423
2018-02-23;  11:00; 423
Pakartotiniam egzaminų laikymui būtina užsiregistruoti katedroje ne vėliau kaip 1 diena iki egzamino. Su komisija galima susipažinti
katedroje – atėjus užsiregistruoti.    Elektroninių sistemų katedros vedėjas prof. Dalius Navakauskas
2018-01-26
  • Puslapio administratoriai:
  • Dalius Navakauskas
  • Justas Žiūras
  • Rita Anzelma Raguckienė
  • Andrius Gudiškis
  • Ignas Brašiškis
  • Vaidotas Barzdėnas
  • Aurimas Gedminas
  • Dovilė Kurpytė
  • Šarūnas Paulikas
  • Rūta Bernotaitė
  • Justė Kareivaitė