Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė

Studijos

 Studijų programos

 
  Elektroninių sistemų katedra, stojantiems į bakalauro studijas šiais metais, siūlo šias studijų programas:
 
 
 
Jei norite apie studijų programą sužinoti daugiau - spauskite ant atitinkamos iliustracijos.
 
 
Daugiau informacijos
 
 
 
 
 
 
Mūsų studentai atlieka praktiką, o baigę studijas dirba tokiose įmonėse, kaip:
 
         
 
...ir kitose.
2017-03-19
III kurso EKSf-13, ISKf, ISKfu, ISKfuc-13, ISVf-13 gr. studentams
 
I susirinkimas Profesinės veiklos praktikos klausimais:
2016m. gegužės 24 d., antradienį, 15:00 val., 407 aud. (Atnaujinta )
 
Elektroninių sistemų katedros (ESK) visų praktikantų dalyvavimas būtinas.
 
Susirinkime bus pateikiami reikalavimai Profesinės veiklos praktikos vietoms, kalbama apie jų paiešką ir dokumentų apiforminimą.
Patartina praktikos vietų ieškoti iš anksto.

Praktikos dokumentai pateikiami žemiau.
 
2017-03-19

1. BD1 - BBD UŽDUOTIS IR RENGIMO GRAFIKAS

Atsiųsti BBD užduoties formą
    » Elektroninio verslo technologijų specializacija docx formatu (atnaujinta 2016-09-28);
   >>Kompiuterizuotų informacinių sistemų specializacija docx formatu (atnaujinta 2016-09-28);
    » Kompiuterizuotų elektroninių sistemų specializacija docx formatu (atnaujinta 2016-09-28).
Atsiųsti BBD rengimo grafiko formą
    » Kompiuterizuotų informacinių sistemų specializacija docx formatu (atnaujinta 2016-09-08);
    » Elektroninio verslo technologijų specializacija docx formatu (atnaujinta 2016-09-08);
    » Kompiuterizuotų elektroninių sistemų specializacija docx formatu (atnaujinta 2016-12-02).
BD1 įskaitai gauti reikia būti pateikus aukščiau minėtuosius dokumentus baigiamųjų darbų tikrinimo komisijai ir su darbo vadovu atsiskaičius už užduoties analizės bei įvado skyrius.

2. BD2 IR KOMPLEKSINIS PROJEKTAS

  • BBD sąžiningumo deklaraciją užpildyti savo medeinės paskyroje.
  • KKP sąžiningumo deklaraciją užpildyti savo medeinės paskyroje.

3. BD3 - BBD RENGIMO PATIKRA

BBD rengimo patikrinimuose dalyvauti privaloma.
Atvykstant į darbinį susitikimą su komisija būtina turėti:
    » vadovo pasirašytą BBD užduotį;
    » vadovo pasirašytą BBD rengimo grafiką su esamos darbų apimties atlikimo (tikrinimo etapui) pažymėjimais;
    » visą esamos darbų apimties atlikimui pagrįsti reikiamą medžiagą (elektroniniai dokumentai netinka!).
BBD rengimo patikrinimai:
    » Informacinių sistemų inžinerijos studijų programa:
          » Kompiuterizuotų informacinių sistemų specializacija (ISKf-13 gr., ISKfu-13 gr., ISKfuc-13  gr., ISVf-13 gr.)
              » 2017 00 00; 13:00 - 16:00 val., 408 k.
              » 2017 00 00; 12:00 - 13:00 val., 425 k.
              » 2017 00 00; 12:00 - 13:00 val., 425 k.
          » Elektroninio verslo technologijų specializacija 
              » 2017 00 00; 13:00 - 16:00 val., 408 k.
              » 2017 00 20; 12:00 - 13:20 val., 425 k.
              » 2017 00 00; 12:00 - 13:00 val., 425 k.
    » Elektronikos inžinerijos studijų programa:
          » Kompiuterizuotų elektroninių sistemų specializacija (EKSf-13 gr.)
              » 2017 00 00; 16:20 - 17:30 val., 308k.
              » 2017 00 00; 16:20 - 17:30 val., 308k.
              » 2017 00 00; 16:20 - 17:30 val., 308k. 
Atsiųsti 2016-2017 m. m. BBD rengimo patikrinimo rezultatus:
    » Informacinių sistemų inžinerijos studijų programa (atnaujinta  2017 00 00).
    » Elektronikos inžinerijos studijų programa (atnaujinta 2016 12 15).

4. BBD AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Turi būti parengtas remiantis elektronine forma:
    » Atsisiųsti BBD formą su rekomendacijomis <docx> formatu (5.0 versija); 
    » Remtis kalbininkų patarimais.
Aiškinamojo rašto struktūra:
    » Antraštiniai lapai (jei autoriai keli - turi būti išvardinti visi bendraautoriai; pavadinimas – abejomis kalbomis;
             studentų parašai – prie pavardžių; pasirašytas vadovo);
    » Užduoties lapas (lapai);
    » Darbo rengimo grafiko lapas (lapai);
    » Anotacijos (lietuvių ir anglų kalbomis) atspausdinta iš medeinės + po vieną kopiją neįsegtas į darbą (žr. anotacijų pildymo ir saugojimo tvarką);
    » Baigiamojo darbo sąžiningumo deklaracija.
    » Tekstas:
          » Turinys (skyriai turi atitikti darbo užduoties lape sudarytą turinį);
          » Paveikslų sąrašas, lentelių sąrašas, žymenys ir santrumpos (jei sudaryti);
          » Tekstas (skyriai turi atitikti darbo užduoties lape sudarytą turinį);
          » Publikacijų sąrašas (pagal LST ISO 690-2, 1999; LST ISO 690, 2002 standartus);
          » Santrauka (turi būti parašyta kita kalba negu aiškinamojo rašto kalba, pvz., anglų kalba, jei raštas pateikiamas lietuvių kalba);
    » Priedai (papildoma medžiaga, techninė dokumentacija, specifikacijos, baigiamojo darbo autoriaus skelbtų straipsnių (jei jie yra) kopijos).

5. BBD KOMPAKTINĖ PLOKŠTELĖ (CD)

CD turi būti vokelyje (ne dėžutėje).
Vokelio titulinis lapas turi būti parengtas remiantis elektronine forma.
CD sudėtis:
    » Visas BBD aiškinamasis raštas – PDF formatu;
    » Programos išeities kodas (jei buvo kuriama programa) – atitinkamais kompiliatoriaus ar interpretatoriaus naudojamais formatais;
    » Veikianti programa (sukompiliuotas kodas, jei jis kompiliuojamas);
    » Darbo užduotyje numatyti plakatai ir brėžiniai, padaryti pagal atitinkamus reikalavimus – PDF formatu;
    » Kiti priedai, kurie dėl didelių apimčių nebuvo pateikti kartu su aiškinamuoju raštu (pvz., papildomi tyrimų rezultatai ir t.t.).
Ant paties CD reikia užrašyti – Autorius: ... / Vadovas: ... / Katedros pavadinimas / Metai.
Turi būti užtikrintas kokybiškas CD įrašas (nenuskaitomo CD atveju bus laikoma, kad nėra CD).

6. BBD ATIDAVIMO TVARKA

Svarbios datos:
    » IS studijų programos BBD bus priimami  2017 05 30, nuo 10:00-16:00 val., 215 k.
    »  EI studijų programos BBD bus priimami 2017 05 30, nuo 10:00-16:00 val., 425 k.
Studentas(-ai) privalo pateikti:
    » Aiškinamąjį raštą (paruoštas pagal 4 punkte pateiktas nuostatas):
          » Vieną egzempliorių, nepriklausomai nuo autorių skaičiaus;
          » Raštas turi būti su studento(-ų) ir vadovo (ir konsultantų – jei buvo) parašais;
    » CD vokeliuose:
          » Du egzemplioriai, nepriklausomai nuo autorių skaičiaus;
          » CD turi būti su studento(-ų) ir vadovo (ir konsultantų – jei buvo) parašais.
    » Pasirašytą vadovo atsiliepimą (vadovo atsiliepimo blankai buvo išsiųsti vadovams).
    » Anotacijas lietuvių ir anglų kalbomis (lapas – A4 formato; t. y. tokias pat anotacijas, kaip ir įsegtos į aiškinamąjį raštą).
Tolimesnė eiga:
    » Studentas, užregistravęs savo baigiamąjį darbą komisijoje, tą pačią ar kitą dieną sužino preliminarią gynimo datą ir neša baigiamąjį darbą su vienu CD paskirtam recenzentui.
    » Recenzentui įvertinus darbą (recenzento atsiliepimo blankai buvo išsiųsti recenzentams), studentas 2017-06-03, 14:00-16:45 val. aiškinamąjį raštą kartu su CD ir kompiuteriu užpildytu bei pasirašytu recenzento atsiliepimu pristato komisijos sekretoriams:
          » ISK[ISKu],ISVf-13 gr. – Julius Skirelis , 216 kab.;
          » EKS-13 gr. – Tomaš Tankeliun, 425 kab.;
    » Recenzijų pridavimo metu studentas sužino tikslią BDD gynimo datą ir laiką.   
» Studentas iki gynimo paruošia elektroninį bakalauro BD pristatymą (taikant MS PowerPoint ar Adobe Acrobat Reader programas) (be šio pristatymo studentas negalės gintis).

7. BBD GYNIMO TVARKA

2017-03-01
Magistrantams
1 kurso magistrantams
  • Kursinių projektų sąžiningumo deklaracijos spausdinamos iš UIS.
2 kurso magistrantams
  • Atsisiųsti magistro baigiamojo darbo užduoties formą(patariama taikyti Microsoft Word 2007/2010 dokumentų redaktorių): 
  • Atsisiųsti magistro baigiamojo darbo formą (patariama taikyti Microsoft Word 2007/2010 dokumentų redaktorių):  
  • Baigiamojo darbo sąžiningumo deklaracija spausdinama iš UIS.
  • Baigiamųjų darbų anotacijos lietuvių ir anglų kalbomis privalo būti įrašytos UIS ne vėliau nei likus vienai savaitei iki baigiamojo darbo gynimo. Atspausdintas iš UIS anotacijas privaloma įsegti į baigiamojo darbo aiškinamąjį raštą, kuris pateikiamas LSK.
  • Baigiamasis darbas turi būti įrištas su kietu viršeliu ir pateiktas 2 egz.
  • Daugiau informacijos ieškokite čia.
2017-03-01
Su komisija pakartotinių egzaminų laikymo tvarkaraštis
2017-02-13– 2017-02-24
 
Dėstytojas
Dalykas
Grupė,-ės
Egzamino
data, laikas, auditorija
Doc. A. Geižutis
Elektroniniai matavimai;
EKSf-13
2017-02-20;  17:30; 308
2017-02-24;  12:10; 433
Lekt. K. Bartnykas
Programos įrangos projektavimas
ISKf-13; ISKfu-13; ISKfuc-13; ISVf-13 
2017-02-13;  16:20; 408
2017-02-20;  16:20; 408
Prof. R. Martavičius
Elektronikos inžinerijos įvadas Informatikos inžinerijos įvadas
Ef-16/1,2; EIf-16/1,2
2017-02-14;   16:20; 407
2017-02-23;   16:20; 407
Prof. R. Martavičius
Signalai ir jų apdorojimas
Aefm-16; AKSfm-16; KTfm-16; EKSfm-16; MNEfm-1
2017-02-14;   16:20; 407
2017-02-23;   16:20; 407
Prof. R. Martavičius
Signalai ir grandinės 2
Avf-14; EKSf-14; EIKf-14;
ISKf-14; ISVf-14; KIKf-14;
TETf-14 
2017-02-14;   16:20; 407
2017-02-23;   16:20; 407
Doc. dr. D. Miniotas
Signalai ir sistemos
ISKf-14; ISKfu-14; ISKfuc-14; ISVf-14; TETf-14; TEIfu-14 
2017-02-23; 12:00; 408
2017-02-24; 12:00; 408
Prof. D. Navakauskas
 
 
Skriptinis programavimas
 
 
Mokslinių tyrimų ir įnovatikos įtaisai
Ef-15/1,2; EI-15/1,2; Eifu-15;
Eifuc-15; EK-15/1; ET-15/1; 
Etfu-15; Ekf-15; Ekfu-15;
EKfuc-16; AUSfm-16; EKSfm-16; AKSfm-16; TETfm-16; EETfm-16;
KTfm-16; EEIfmu-16; EEIfm-16;
2017 02 13;  17:00; 425
2017 02 20;  17:00; 425
 
Doc. A. Katkevičius
Skaitmeniniai įtaisai
EKSf-14; EIKf-14; Avf-14; ATVf-14; APSf-14; ISVf-14; ISKf-14;
KIKf-14; TETf-14 
2017 02 13;  16:00;  415
2017 02 20;  16:00;  415
Doc. A. Krukonis
Kompiuterių elementų projektavimas;
E-paslaugų technologijos
ISKf-14; ISVf-14
2017-02-20;  14:00; 415
2017-02-23;  14:00; 415
Doc. R. Laptik
Skaitmeniniai įtaisai,
Kompiuterių elementų projektav.,
Atvira k. įranga mokslui verslui ir valdymui
 
ISKfu-14; ISKfuc-14; TETfu-13
 
EKSfm-15; AKSfm-15; EKSfmc-15 
2017 02 15;  16:20;  413
2017 02 22;  16:20;  413
Doc. T. Gric
Elektromagnetinio lauko teorija
EKSf-14; EIKf-14; KIKf-14;
TETf-14
2017 02 14;  12:00; 309
2017 02 21;  13:00; 309
Doc. R. Pupeikis
Signalai ir jų apdorojimas
EKSfmu-16; EKSfmc-16
2017 02 15;  09:00; 405
2017 02 22;  09:00; 405
Prof. V. Mališauskas
Elektronikos pagrindų  (I,II dalys)
Mikrobangų ir opt. Elektr. Įt.
Eaf-15/1,2; EF-15/1,2; Avf-15
Aefm-16; EKSfm-16; MNEfm-16; KTfm-16; TETfm-16
2017 02 17;  13:45; 424
2017 02 24;  13:45; 424
Doc. D. Matuzevičius
SSA priemonės
Įterptinės signalų apdorojimo priemonės (KP)   
EKSf-13
2017 02 15;  8:30; 413 ?
2017 02 22;  8:30; 413 ?
Prof. V. Urbanavičius
Operacinių sistemų koncepcijos 
 
EKS-14; KIKf-14;
ISK-14; ISKu-14; ISKuc-14
2017 02 15;  12:00; 422
2017 02 22;  16:00; 422
 
Prof. V. Urbanavičius
Mikrobangų ir optinės elektronikos įtaisai
AKSfm-14; Aefm-14; EKSfm-14; MNEfm-14; KTfm-14
Doc. A. Ušinskas
Duomenų kodavimas  
Įterptinių sistemų inžinerija
ISKf-13; ISVf-13; ISKfu-13; ISKfuc-13
2017 02 13;  9:00; 421- (konsultacija)
2017 02 14;  9:00; 421
2017 02 15;  9:00; 421
Doc. D. Seliuta
Elektronikos pagrindų  (I,II dalys)
Ef-14/1,2; EIf-14/1,2;  EKf-14; ETf-14
2017 02 14;  18:30; 310
2017 02 22;  18:30; 310
Prof. A. Serackis
 
Intelektualiosios sistemos
SSA priemonės (DSP Tools)
Multimedijos techninė įranga
AKSfm-16; EKSfm-15
ISKu-13; ISKuc-13
MKDin-15; MKDf-15; RIf-15  
2017 02 22;  17:00;  413
2017 02 24;  16:00;  413
Doc. E. Žitkevičius
 
Informatikos inžinerijos įvadas
(Introduction to Informatics engineering)
Informacinės matavimo sistemos
(Computerized Measurement systms)
Analoginė elektronika 
Eifu-16; Eifuc-16
 
 
ISK-14; ISV-14; ISKfu-14
ISKfuc-14
 
EKSf-14
2017 02 13;  10:20;  423
2017 02 20;  10:20;  423
 
Pakartotiniam egzaminų laikymui būtina užsiregistruoti katedroje ne vėliau kaip 1 d. iki egzamino.
 Su komisija galima susipažinti katedroje – atėjus užsiregistruoti.
 
 
2017-03-01